Vaovao tsara ho fantatra

Nohon’ny toe-drahara ara-pahasalamana misy eto amin’ny firenena dia tsy misy ny fotoam-bavaka sy fotoam-pampianarana isak’alahady ao Ambohibao. Ho lazaina aminao eto ihany ny fiverenan’izany.

« Raha ny oloko izay nantsoina amin’ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny. » 2Tantara 7: 14