TOLO-TANANA

Ho an’ireo izay maniry sy tarihan’ny Fanahy hanohana ara-bola ny vady aman-janak’i Pasitera Tantely Ratsimba dia afaka manao izany amin’ny alalan’ity lien ambany ity.

https://www.leetchi.com/c/solidaire-pour-la-famille-du-pasteur-tantely-ratsimba

Jakoba 1:27 « Izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan’ Andriamanitra Ray: ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondratena amin’ny fahoriany, sy ny miaro ny tena tsy hisy pentimpentina avy amin’izao tontolo izao. »