Ny tena kristiana dia tsy ao anatin’ny fihatsarambelatsihy

Nohon’ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy izay efa napetrak’Andriamanitra tao anatin’ny olombelona tsirairay dia samy mahalala ihany ny rehetra ny amin’izay zavatra tokony atao sy ny tsy tokony. Eo koa ny famolavolan’ny fiaraha-monina hany ka samy tsy misy te hiseho ho ratsy ny rehetra. Tsy mahagaga raha manao sarotava ny olona ety amin’izao tontolo izao fa ny zava-misy dia ireo milaza mahalala an’Andriamanitra na antsoina hoe kristiana mihitsy no manao sarotava sy manana endrika roa, izany hoe iray hafa, toa fatratra sy lavorary izay hitan’ny fiaraha-monina, ary ny iray afenina sy saronana ka tsy misy mahita afatsy ireo olona akaiky sy ny Tompo mazava ho azy. Izay fisehoana ivelany toetra sy mifanaraka amin’ny tena fanao marina izay no atao hoe fihatsarambelatsihy, ary toetra anisan’ny tena ratsy nanafatrafaran’i Jesosy Kristy ny mpianany tamin’izany ary mbola nantitranterin’ireo apostoly taty aoriana ihany koa.

Hoy Jesosy namaritra ny atao hoe fihatsarambelatsihy:

Dia tahaka izany koa hianareo: raha amin’ny eo ivelany dia miseho amin’ny olona ho marina, nefa ny ao anatinareo dia feno fihatsarambelatsihy sy tsi-fankatoavan-dalàna” Matio 23 : 28

Ny fihatsarambelatsihy arak’izany dia ny fisehoana ivelany ho tsara, ho kristiana. Mankato ny tenin’Andriamanitra, ny fandehanana tsy tapaka am-piangonana, ny fanaovana adidy samihafa, ny fanononana tsy misy farany ny anaran’ny Tompo, sy ny hoe tahian’i Jesosy kanefa ny fiainana ao amin’ny miafina sy ny fifandraisana marina amin’I Jesosy dia tsy misy akory.

Endrika maro no nanehoan’i Jesosy Kristy ny fihatsarambelatsihy, anisan’izany ny fanakianana ny tsy fetezan’ny hafa nefa ny ratsy ataon’ny tena aza tsy hita, betsaka mantsy ny mahita ny faharatsian’ny hafa kanefa ny azy aza ataony ihany fa mba isehoana ho marina sy mahalala dia may ny hiteny izy,

“Ry mpihatsaravelatsihy, esory aloha ny andry eo amin’ny masonao, ary amin’izay vao ho hitanao tsara ny hanesoranao ny sombin-kazo eo amin’ny mason’ny rahalahinao.” Matio 7.5

Firifiry moa ireo tsara fiteny, maontina fihetsika, tsara akanjo, mahay mandahatra ery, mananatra, mampianatra kanefa ao ambadika ny mifanohitra amin’izay no tena atao.

Ny fariseo sy mpanoradalana, izany hoe azo oharina amin’ireo mpanompon’Andriamanitra sy mampianatra soratra masina no tena nokian’i Jesosy ny amin’ny fihatsarambelatsihy ary nasiaka mihitsy izy raha niresaka tamin’ireo, hoy izy

«Fa lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, mpihatsaravelatsihy! fa arindrinareo eo anoloan’ny olona ny fanjakan’ny lanitra; fa hianareo tsy miditra, ary izay miditra dia tsy avelanareo hiditra. » Matio23.13

«Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, mpihatsaravelatsihy! fa diovinareo ny vohon’ny kapoaka sy ny lovia, nefa ny ao anatiny dia feno rombaka sy tsi-fahononana. Ry Fariseo jamba! diovy aloha ny atin’ny kapoaka sy ny lovia, mba ho madio koa ny vohony. » Matio 23.25-26.

Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, mpihatsaravelatsihy! fa hianareo dia tahaka ny fasana voalalotra fotsy, izay miseho tsara tarehy eo ivelany, nefa ny ao anatiny dia feno taolan’ny maty mbamin’ny fahalotoana rehetra.” Matio 23.27

Itantsika amin’izany ny fahatezeran’i Jesosy raha nanoloana ireo mpihatsaravelatsihy, izay miezaka manao tsara ivelany, mba ahitan’ny olona azy kanefa oharina amin’ny fasana zany hoe loto sy faty no ao anatiny. Toy izany no fahitan’ny Tompo ny mpihatsaravelatsihy koa aoka isika tsy ho namany ry kristiana malala. Ary raha azontsika anafenana izay tena toetrantsika marina ny olombelona ka ho voafitaka dia tsy mba toy izany fa miharihary eo anatrehan’ny Tompo ny tena mahaizy antsika ka tsy ankasitrahana antsika izay ao anatin’ny fihatsarambelatsihy.

Izay no nahatonga an’i Jesosy nanafatra fatratra ny mpianany mba tsy ifindran’ny fihatsarambelatsihin’ny fariseo sy ny mpanoradalana, izany hoe ny tokony itandremantsika mba tsy hanarahana ny dian’ireo mpitarika fivahanana toy ny mpitaribato vilambava, ka hafa ny teneniny ny mpivavaka ao aminy ary hafa ny ataony any ambadika.

“Mitandrema hianareo, fandrao azon’ny masirasiran ny Fariseo, dia ny fihatsarambelatsihy.” Lioka 12.1b

“Koa esory ny lolompo rehetra sy ny fitaka rehetra sy ny fihatsarambelatsihy sy ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra.” 1 Petera 2 : 1

Maninona moa ny olona iray no tafiditra ao anatin’ny fihatsarambelatsihy? Satria ao ihany ny fahalalana ny tenin’Andriamanitra, nohon’ny fianarana sy fandinihana ara-tsaina, saingy tsy manana ny Fanahy Masina satria tsy manana fifandraisana marina amin’i Jesosy ary tsy manana fahafahana hanao izay fahamarinana sy mety fantatra, hany ka miezaka manao izany ety ivelany fotsiny mba tsy isehoana ho ratsy imason’ny olona.

Ahoana ary ny tokony atao?

Ny fialana amin’ny fihatsambelatsihy dia tsy vitan’ny nofo na ny herin’ny tena samirery, ary tsy vitan’ny olona ara-nofo na inona na inona fahalalany ny tenin’Andriamanitra sy finiavany hanao ny tsara,

Voalohany indrindra dia miainga amin’ny fibebahana marina ny lalana, izany hoe miaiky fa ratsy sy mpanota eo anatrehan’ny Tompo ka mangataka an’i jesosy Kristy hanadio sy hanasa amin’ny rany, ary avy eo mandray Azy ao am-po ka mandray ny fanahy vaovao avy Aminy, ka io fanahy vaovao io no ahafahana manao ny sitrapony, izany hoe tsy ilay olona intsony no miezaka manao ze mety, tsy mihatsaravelatsihy fa ny fanahy vaovao ao anatiny no manatanteraka izany, tsy mety anefa izany raha tsy amin’ny finoana, izany hoe finoana fa ny zanak’Andriamanitra marina dia afaka amin’ny fihatsarambelatsihy .

Izay no mahatonga an’i Paoly hiteny hoe:

“Tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko..

Izany hoe tsy isika no miezaka hanao ny tsara fa ny fifandraisana marina amin’ny Tompo dia amelatsika Azy hiasa ao anatintsika ka hanao ny asa rehetra amin’ny toerantsika, fahamarinana tsy ho takatrin’ny saina koa izany fa ny Fanahy Masina irery no hanambara azy ao am-pon’izay mangetaheta marina ho afaka amin’ny fihatsarambelatsihy.

Ny zavatra tsara ho fantatsika kristiana dia na inona na inona fiovana tiantsika azo amin’ny fiarahana amin’i Jesosy dia tsy maintsy mandalo amin’ny fibebahana marina, fifandraisana mivantana amin’i Jesosy, tsy voasolon’i pastera na mompera na mpaminany sy ny maro hafa izany fa asan’ny Fanahy Masina irery ihany, koa raha hitanao fa mbola ao anatin’ny fihatsarambelatsihy iano, fisehoana ivelany ianao fa tsy tianao izany ary fantatrao fa tsy ankasitrahan’i Jesosy dia manatona Azy, mibebaha fa hiasa ao anatinao Izy raha vonona marina ianao.