Ny fiovana entin’ny fanoloran-tena marina

“Izaho no vavahady; raha Izaho no hidiran’ny olona, dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina.” Jaona 10:9

“Fa èty ny vavahady, ary tèry ny làlana izay mankany amin’ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy.” Matio 7: 14

Efa telopolo taona lasa izay no nanolon-tena ho an’i Jesosy, sy nandray Azy ho Tompo sy Mpamonjin’ny fiainako aho, torotoro ny foko tamin’ny fahotana vitako ka nitomany tsy nitsahatra aho teo ampanekeko Azy ho tompon’ny fiainako. Dia nandeha ny volana sy ny taona fa tsy dia nisy fiantraikany tamin’ny fiainako izany, mandeha “mivavaka any am-piangonana” tahaka ny olon-drehetra ihany, mandalo ny dingana rehetra tokony handalovana, mpandray fanasan’i Tompo ….taty aoriana nitady aingam-panahy dia nandeha tamin’ireny fiangonana zandriny ireny , fa tsy nahita fiovàna aho teo amin’ny fiainako, nampatorian’ny fombafombam-pivavahana tao fotsiny ilay fanahy vaovao nomen’Andriamanitra ahy, ka sempotra.

Tsy niova aho satria ny fahalemeko rehetra mbola teo avokoa ary tsy nanana hery mihitsy aho ioharako an’izany fa dia nandevozin’izany teny foana, miezakezaka eny fotsiny manaran-drenirano.

Tsy niova aho satria 6 andro amin’ny herin’andro aho manao izay tiako sy izay fantatro fa mety ka ny alahady maraina aho no misy “zavatra” ataoko : mandeha “miangona”, dia noheveriko fa izay ny maha kristiana ahy, “zavatra” atao. Ary io “zavatra “ io ilay fombafombam-pivavahana arahina , hianarana ary atao, kanefa tsy mitondra fiovàna teo amiko akory.

Raha izany koa ny fiainanao ankehitriny dia aza kivy fa manana vaha-olana ho anao ny Tompo hiainanao Azy amin’ny fahafahana, ka hanova anao Izy, ampahafantatra anao an’izany fahateram-baovao ao Aminy izany.

Rehefa vizana aho ny amin’ny toetrako, ny toe-poko, ny tsy fiovàna teo amin’ny fiainako, dia nikiaka niantso ny Tompo aho hoe: izao ve no atao hoe manaraka Anao? Izao ve no atao hoe nateraka indray! Izay hetaheta izay no andrasany hamenony antsika, hitondrany antsika, fa araka ny voasoratra hoe : “ Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody, fa ny marary; ”Lioka 5: 31, ary tsy miova io teny io : tsy natao ho an’ny olona efa afa-po, na koa hoe mihevitra fa tsy mila n’inon’inona ovaina intsony eo amin’ny fiainany fa efa mety, ny fiarahana amin’i Jesosy.

“Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana…” Jaona 16.4

Ny nandraisantsika fanapahan-kevitra hoe hibebaka amin’ny fahotana sy hanaiky an’i Jesosy ho Tompo sy Mpamonjy ny fianantsika no ilay varavarana idirana, i Jesosy , fa avy eo amin’izay dia mandroso amin’ilay làlana, dia mbola i Jesosy ihany araka ny voalaza’i Jaona etsy ambony. Ny ankamaroan’ny kristiana dia niditra amin’ilay varavarana ary tsy nandeha nihoatra an’izay. Maro isika no kristiana eo am-baravarana fotsiny ihany, inona moa no mba afaka hiainana raha eo am-baravarana fotsiny izany! raha tsy hoe mahita topi-maso kely ny ao anaty trano, mitazan-davitra ny hafa, na koa hoe ohatran’ny mandre tahaka ny bitsika fotsiny ihany izay zava-mitranga ao!

Raha heverina tokoa mantsy amin’ny fiainana andavan’andro dia rehefa tafiditra eo am-baravaran’ny trano isika tsy hijanona fotsiny eo akory (raha tsy hoe vahiny ka tsy hampandrosoina ) fa avy hatrany dia miditra lalindalina kokoa, any an’efitra, any an-dakozia, sns … fa hafahafa ihany raha hijanona eo am-baravarana, kanefa dia izay no ataon’ny maro amintsika ny amin’ny ara-panahy, mijanona eo am-baravarana, izany hoe tsy mahafantatra izay nomen’Andriamanitra antsika tamin’alalan’ny fahateram-baovao “Fa isika tsy nandray ny fanahin’izao tontolo izao, fa ny Fanahy Izay avy amin’Andriamanitra, mba ho fantatsika izay zavatra nomen’Andriamanitra antsika.” 1 Korintiana 2:12

Ny antony hamonjen’Andriamanitra antsika ka hanomezany antsika fanahy vaovao dia hahatonga antsika ho fitoerany na tranony amin’ny alalan’ny Fanahy Masina ho voninahitry ny anarany, Izy no niantso antsika, Izy no nandresy lahatra antsika, Izy no nampiditra antsika amin’ny varavarana dia ny fanolorantenantsika izany, dia mbola Izy koa izany no mitondra antsika amin’ny làlany fa hafahafa ihany raha avelany eo am-baravarana izany fotsiny isika, tsy hatreo fotsiny ny fahateram-baovao fa manafaka antsika izany fahamarinana izany, lasa misy antony amintsika amin’izay ilay fanolorantena fa kay tsy ” zavatra” atao fotsiny fa fihaonana velona amin’i Jesosy Kristy. “Tsy fantatrareo va fa tempolin’Andriamanitra hianareo, ary ny Fanahin’Andriamanitra mitoetra ao anatinareo?” 1 Korintiana 3: 16

Manao ahoana ary izany hoe hitoeran’ny Fanahin’Andriamanitra izany? Izay ilay làlana handehanantsika aorian’ny fanolorantena :

Mitondra antsika ho tia Azy bebe kokoa isan’andro. “…Jesosy Kristy; Izay, na dia tsy mbola hitanareo aza, dia tianareo, ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza, anefa, satria inoanareo, dia iravoravoanareo amin’ny fifaliana tsy azo tononina sady be voninahitra,”1 Petera 1:8 Ka raha isika no mbola terena izay vao mamaky ny tenin’Andriamanitra na koa manisa ora rehefa handeha hivavaka na koa hoe tsy mampirafy intsony ohatra raha nanao izany taloha satria mieritritra fa tsy mety, tsy “raisonnable “ hoy ny teny frantsay , na hoe tsy mandainga intsony fa afa-baraka raha tratra, sns… Raha mbola voafariparitra na mbola voaterin’ny zava-misy no mahatonga antsika miezaka miova dia aoka isika hihevitra aloha sao dia mbola tsy nandray an’i Jesosy tokoa.

Mitondra antsika hangetaheta ny teniny isan’andro, hihaona Aminy isan’andro amin’ny alalan’ny vavaka sy ny fanokanana fotoana handinihantsika ny tenin’Andriamanitra. “Anaka, raha raisinao ny teniko, Ary raketinao ao am-ponao ny didiko, Ka atongilanao amin’ny fahendrena ny sofinao, Ary ampitandremanao fahalalana ny fonao; Eny, raha miantso ny fahalalana hianao Ary manandratra ny feonao hahazo saina, Raha mitady azy toy ny fitady volafotsy hianao Ary mikatsaka azy toy ny fikatsaka harena afenina: Dia ho fantatrao marina ny fahatahorana an’i Jehovah, Ary ho hitanao ny fahalalana an’Andriamanitra. ” Ohabolana 2:1-5. Koa raha isika no mbola mangetaheta zavatra hafa, ka tsy tena te hifantoka amin’Andriamanitra, tsy mikaroka Azy tahaka ny fikarohantsika ny amin’ny asa fivelomana na zavatra hafa mampifantoka antsika dia aoka isika hihevitra aloha sao dia mbola tsy nandray an’i Jesosy tokoa.

Mitondra antsika amin’ny fahamasinana isan’andro, Miezaha mitady….fahamasinana; fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo. ”Hebreo 12: 14. Izy no mampisaraka antsika hiala amin’ny fanaon’izao tontolo izao, voatokana ho Azy isika, ny fomba fitafy, ny fomba fiteny, fihetsika sns dia lasa mankalaza Azy avokoa, lasa tsy problemantsika amin’izay ny anao izay tiany, lasa vaindohan’ertitreintsika ny hitovy tahaka an’i Jesosy ary Izy no mitondra antsika amin’izany lalana izany mba “…… ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin’ny asan’ny fanompoana amin’ny fiangonana, ho amin’ny fampandrosoana ny tenan’i Kristy,” Efesiana 4:12 Koa raha isika no mbola te-hanaraka ny lamaodin’izao tontolo izao mampiseho ny vatana, mifinjifinjy , liana ny amin’ny fomban’izao tontolo izao ka tsy mampaninona antsika ny mandeha amin’ireny toerana fialam-boly ireny (karaoke, boite de nuit sns…) ary mankafy mihitsy ary isika dia mihevera tsara aloha sao dia mbola tsy nandray an’i Jesosy tokoa.

Mitondra antsika handà ny tenantsika, satria izay ny fahateram-baovao, maty ny amin’ny zavatra taloha, araka ny voasoratra hoe : “Izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa tsy maintsy mihena.” Jaona 3:30, hampahafantarin’ny Fanahy Masina antsika ny toerana tokony hisy ny tenantsika, sy ny mombantsika rehetra aorina’ny fahateram-baovao ary izao no fahamarinana : efa voatsara teo amin’ny Hazo Fijaliana ny mombantsika rehetra , izany hoe sady novonjen’i Jesosy isika teo no sady nentiny niara-maty taminy koa mba hiara-mitsangana aminy ho tonga olom-baovao tokoa ! “Fa efa maty hianareo, ary ny fiainanareo miara-miafina amin’i Kristy ao amin’Andriamanitra. Raha hiseho Kristy fiainantsika, dia hiara-miseho aminy koa amin’ny voninahitra hianareo.” Kolosiana 3:3-4

Mitondra antsika hitoetra ao Aminy mba hahafahantsika mamokatra be, dia ny vokatra ara-panahy rehetra “Tomoera amiko ary Izaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy, raha tsy miray amin’ny voaloboka izy, dia toy izany koa hianareo, raha tsy miray amiko….Izany no ankalazana ny Raiko, mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro hianareo..”Jaona 15:4;8

Mitondra antsika hanantena Azy irery ihany, tsy hiankina ny amin’izay hita maso na tsapain-tanana, na zava-mitranga na ratsy io na tsara fa tena ho Izy ny fanantenantsika, ny Fanahiny ato anatintsika, ny teniny raisintsika …

Ny làlana hitondran’Andriamanitra antsika dia làlana tery araka ny voalaza ao amin’ny Matio etsy ambony, tery satria mila mandà ny tenantsika isika, mila mino ny tenin’Andriamanitra fa afaka ny ataontsika izany satria voasoratra hoe: “ Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin’ilay mampahery ahy. ” Filipiana 4: 13, olona efa manana an’i Jesosy ao anatiny no resahin’i Paoly eto mba ho fantantsika ny fahafahana izay efa nomeny antsika.

Isika taloha dia tsy mahay manao ny sitrapon’Andriamanitra satria mbola tsy nampitoeriny tato anatintsika ny Fanahiny, fa ankehitriny kosa dia efa hampafantarina antsika ny atao hoe nateraka indray, manafaka antsika izany teny izany ary fantatsika amin’izay ny antony nahatongavan’i Jesosy tety an-tany roa arivo taona lasa izay dia ny hanafaka antsika sy hamindra antsika avy ao amin’ny fanjakan’ny aizina ho any amin’ny fanjakan’ny mazava araka ny voasoratra hoe : “Sady nahafaka antsika tamin’ny fahefan’ny maizina ka namindra antsika ho amin’ny fanjakan’ny Zanany malalany, ” Kolosiana 1:13

Isika taloha no tsy mahalala ka mandeha arak’izay saim-pantatsika fotsiny, mihevitra fa ny fahendrentsika, ny fahalalantsika, ny traikefantsika no amenoantsika an’ilay famonjena fa ankehitriny fantatsika fa olom-baovao isika, tsy misy taloha mitoetra intsony, efa naterak’Andriamanitra araka ny voasoratra hoe : “Ary raha Ilay tsy mizaha tavan’olona, fa mitsara araka ny asan’izy rehetra, no antsoinareo hoe Ray, dia mitondrà tena amin’ny fahatahorana mandritra ny andron’ny fivahinianareo etỳ; fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba, tahaka ny volafotsy sy ny volamena, no nanavotana anareo tamin’ny fitondran-tena adala, izay azonareo tamin’ny nentin-drazana, fa ny rà soan’i Kristy, toy ny ran’ny zanak’ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentimpentina;” 1 Petera 1: 17-19

Manao ahoana ary, efa nandray an’i Jesosy tokoa isika nefa tsy niova akory ?

Vonona ny hiova ve isika ? Mandeha tsikelikely amin’izay làlana izay, Andriamanitra no hanokatra ny masom-panahy hahitantsika ny toerana misy antsika amin’izay, dia Izy irery ihany no varavarana dia avy eo izy irery ihany koa no làlana, “Fa efa miseho ny fahasoavan’Andriamanitra, izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handà izay toe-panahy tsy araka an’Andriamanitra sy ny filan’izao tontolo izao ary ho velona amin’ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an’Andriamanitra amin’izao fiainana ankehitriny izao, miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan’ny voninahitr’Andriamanitra lehibe sady Mpamonjy antsika, dia Jesosy Kristy, Izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika, mba hanavotany antsika ho afaka amin’ny ota rehetra, sy hanadiovany izay olona ho an’ny tenany, sady ho mazoto indrindra amin’ny asa tsara izany. ” Titosy 2:11-15 ary fahasoavana izany, tsy avy amintsika, tsy misy hezaka avy amintsika; Ilay fahasoavana mihintsy (tsy iza moa izany fa Jesosy ihany ) no mampianatra antsika ho tahaka Azy.

Ary farany nefa manan-danja be ihany koa : Jesosy mihintsy no nanao an’ilay fanovàna ao anatintsika , Izy ihany no afaka manova antsika koa matokia Azy araka ny voasoratra hoe : “………….. Dia hataoko ao an-tsainy ny lalàko, Sady hosoratako ao am-pony, Ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko; Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy izy, Na hanao hoe: Mahalalà an’i Jehovah; Fa samy hahalala Ahy avokoa izy rehetra Hatramin’ny kely indrindra ka hatramin’ny lehibe indrindra; Fa hamindra fo amin’ny tsi-fahamarinany Aho, Ary tsy hotsarovako intsony ny fahotany » Hebreo 8:10-12 Tenin’i Jesosy amintsika koa io, isika izay ao ambanin’ny fahasoavana ao anatin’ny fanekena vaovao. Isika olo-masina efa nanaiky Azy eo amin’ny fianantsika. Mandehana ary fa efa fantatsika ny marina ary ny marina no manafaka antsika. Amena