Biby madio sy biby maloto hoe?

“Koa aza avela hisy hitsara anareo ny amin’ny fihinana, na ny fisotro, na ny andro firavoravoana, na ny voaloham-bolana, na ny Sabata”  Kolosiana 2:16 -17

Voalohany tokony fantatsika amin’ny izao andro ankehitriny izao fa ny famonjena dia avy amin’ny finoana an’i Jesosy Kristy irery ihany fa tsy avy amin’ny lalàna velively. Maro ny andinin-tSoratra Masina  milaza an’izany ao amin’ny Baiboly.

“Fa tsy lalàna, fa fahamarinana amin’ny finoana, no nahazoan’i Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao izy. » Romana 4:13

« Koa amin’izany dia ataontsika fa finoana no anamarinana ny olona, fa tsy ny asan’ny lalàna. » Romana 3:28 Read more »

Maimaimpoana ny Famonjena

Efesiana 1 : 3-7  3 Isaorana anie Andriamanitra, Rain’ i Jesosy Kristy Tompontsika, Izay nitahy antsika tao amin’ i Kristy amin’ ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra,4 araka ny nifidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenan’ izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika,5 rehefa notendreny rahateo amin’ ny fitiavana isika mba ho Azy [Na: amin’ ny fitiavana, rehefa notendreny rahateo ho Azy isika] amin’ ny fananganan-anaka amin’ ny alalan’ i Jesosy Kristy, araka izay ankasitrahan’ ny fony,6 ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany, izay nanasoavany antsika maimaimpoana ao amin’ ny Malala.7 Izy no ananantsika fanavotana amin’ ny ràny, dia ny famelana ny fahadisoantsika, araka ny haren’ ny fahasoavany

Read more »

Ampy ho anao ny fahasoavako (2 Kor 12 :9)

Fampaherezana manoloana ny ady sy ny fitsapàna, fizahan-toetra izay TSY MAINTSY lalovana. Aza gaga raha iharan’ny fizahan-toetra mahamay raha tsy maintsy hisy izany: 1Petera 4/12 : « Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapan-toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjo anareo izany ». 1Petera 1 :6 : « Izany no iravoravoanareo, na dia ampalahelovina vetivety ankehitriny amin’ ny fakam-panahy maro samy hafa aza hianareo, raha tsy maintsy hisy izany » .Isaia 55 :8-9 : « Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, Ary ny làlanareo kosa tsy mba làlako, hoy Jehovah.9 Fa tahaka ny hahavon’ ny lanitra noho ny tany no hahavon’ ny làlako noho ny làlanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo». Tsy hoe milamina foana rehefa ao amin’ny Tompo. Misy fanefena, fanamboarana, famolavolana mba hitovy amin’i Jesosy isika, mba hitovy endrika Aminy (Rom 8/29), mba ho voaforona ao aminareo Kristy (Gal 4/12), mba ho lehilahy lehibe, mahatratra ny ohatry ny halehiben’ ny fahafenoan’ i Kristy (Efe 4/13). Read more »

Ny fahaterahana indray

Ny fahaterahana indray na nouvelle naissance dia asan’ Andriamanitra eo amin’ny fianan’i kristianina, io ilay lazain’i Jesosy Tompo tamin’i Nikodemosy ao amin’ny Jaona 3: 3 hoe: “Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha tsy ateraka indray* (nouvelle naissance)  ny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan’Andriamanitra. [*Na: ateraka avy ambony]”, dia azavain’i Jesosy Kristy Tompo tsara mihintsy ny dikany hoe ateraky ny Rano sy ny Fanahy hitantsika izany ao amin’ny Jaona 3: 5 hoe: “Jesosy namaly hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin’ny fanjakan’Andriamanitra” . Read more »

Ny Fahatsorana ao amin’i Jesosy

2Kor 11: 3 Fa matahotra aho, f’andrao ny sainareo ho simba hiala amin’ ny fahitsiam-po sy ny fahadiovana amin’ i Kristy, tahaka ny namitahan’ ny menarana an’ i Eva tamin’ ny fihendreny”.

Anisan’ny ao anatin’ny fampianarana tsy misy kilema ny fampianarana ny Fahatsoran’i Kristy. Ary tokony ho toetra hita eo amin’ny Kristianina, ny mpino, ny olona efa nateraka indray izany. Read more »

Ny fiovana entin’ny fanoloran-tena marina

“Izaho no vavahady; raha Izaho no hidiran’ny olona, dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina.” Jaona 10:9

“Fa èty ny vavahady, ary tèry ny làlana izay mankany amin’ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy.” Matio 7: 14

Efa telopolo taona lasa izay no nanolon-tena ho an’i Jesosy, sy nandray Azy ho Tompo sy Mpamonjin’ny fiainako aho, torotoro ny foko tamin’ny fahotana vitako ka nitomany tsy nitsahatra aho teo ampanekeko Azy ho tompon’ny fiainako. Dia nandeha ny volana sy ny taona fa tsy dia nisy fiantraikany tamin’ny fiainako izany, mandeha “mivavaka any am-piangonana” tahaka ny olon-drehetra ihany, mandalo ny dingana rehetra tokony handalovana, mpandray fanasan’i Tompo ….taty aoriana nitady aingam-panahy dia nandeha tamin’ireny fiangonana zandriny ireny , fa tsy nahita fiovàna aho teo amin’ny fiainako, nampatorian’ny fombafombam-pivavahana tao fotsiny ilay fanahy vaovao nomen’Andriamanitra ahy, ka sempotra. Read more »

FIVORIANA SY FAMPIANARANA : Alahady maraina @ 9 ora eo analanelan’ny « Ecole Française Ambohibao » sy ny « Collège Les bambinos », vavahady gris
FIVORIANA SY FAMPIANARANA : Alahady maraina @ 9 ora eo analanelan’ny « Ecole Française Ambohibao » sy ny « Collège Les bambinos », vavahady gris