Ny fahaterahana indray

nouvelle naissance

Ny fahaterahana indray na nouvelle naissance dia asan’ Andriamanitra eo amin’ny fianan’i kristianina, io ilay lazain’i Jesosy Tompo tamin’i Nikodemosy ao amin’ny Jaona 3: 3 hoe: “Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha tsy ateraka indray* (nouvelle naissance)  ny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan’Andriamanitra. [*Na: ateraka avy ambony]”, dia azavain’i Jesosy Kristy Tompo tsara mihintsy ny dikany hoe ateraky ny Rano sy ny Fanahy hitantsika izany ao amin’ny Jaona 3: 5 hoe: “Jesosy namaly hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin’ny fanjakan’Andriamanitra” . Read more »

Ny Fahatsorana ao amin’i Jesosy

simplicité

2Kor 11: 3 Fa matahotra aho, f’andrao ny sainareo ho simba hiala amin’ ny fahitsiam-po sy ny fahadiovana amin’ i Kristy, tahaka ny namitahan’ ny menarana an’ i Eva tamin’ ny fihendreny”.

Anisan’ny ao anatin’ny fampianarana tsy misy kilema ny fampianarana ny Fahatsoran’i Kristy. Ary tokony ho toetra hita eo amin’ny Kristianina, ny mpino, ny olona efa nateraka indray izany. Read more »

Ny fiovana entin’ny fanoloran-tena marina

images

“Izaho no vavahady; raha Izaho no hidiran’ny olona, dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina.” Jaona 10:9

“Fa èty ny vavahady, ary tèry ny làlana izay mankany amin’ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy.” Matio 7: 14

Efa telopolo taona lasa izay no nanolon-tena ho an’i Jesosy, sy nandray Azy ho Tompo sy Mpamonjin’ny fiainako aho, torotoro ny foko tamin’ny fahotana vitako ka nitomany tsy nitsahatra aho teo ampanekeko Azy ho tompon’ny fiainako. Dia nandeha ny volana sy ny taona fa tsy dia nisy fiantraikany tamin’ny fiainako izany, mandeha “mivavaka any am-piangonana” tahaka ny olon-drehetra ihany, mandalo ny dingana rehetra tokony handalovana, mpandray fanasan’i Tompo ….taty aoriana nitady aingam-panahy dia nandeha tamin’ireny fiangonana zandriny ireny , fa tsy nahita fiovàna aho teo amin’ny fiainako, nampatorian’ny fombafombam-pivavahana tao fotsiny ilay fanahy vaovao nomen’Andriamanitra ahy, ka sempotra. Read more »

Inona ny fiantraikan’ ny filazantsara aminao?

repentance

Fa natolotro anareo ho isan’ ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko, dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny Soratra Masina, dia nalevina, ary natsangana tamin’ ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina;” 1 Korintiana 15:3-4

Ny filazantsara dia ho an’ny olona mpanota, mpandainga, mpihatsaravelatsihy, mpampirafy, mpamono vady, mpanao kolikoly, mpialona, mpangalatra, mpitsiriritra, kamo, tia tena, tezi-dava, mpiavonavona, mpanambany ny hafa, mpivazavaza, mpifoka sigara, mpisotro toaka, mpiloka, mpanatsara tena, mpifosa, jejojejo, ….. sy ny mpanota amin’ ny endriny maro hafa isan-karazany, any anatintsika miafina any, etsy an-daniny anefa miditra am-piangonana ihany ny alahady sady manao ny adidy sy ny asa soa handaminana ny saina sy ny eritreritra. Mety koa aza manana andraikitra eo anivon’ny fiangonana, mila miseho ho tsara sy matotra amin’ny manodidina.

Mihevitra ve ianao fa ao anatin’io lisitra? Aza matahotra fa natao ho anao ny filazantsara! Read more »

Ny tena kristiana dia tsy ao anatin’ny fihatsarambelatsihy

hypocrisie

Nohon’ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy izay efa napetrak’Andriamanitra tao anatin’ny olombelona tsirairay dia samy mahalala ihany ny rehetra ny amin’izay zavatra tokony atao sy ny tsy tokony. Eo koa ny famolavolan’ny fiaraha-monina hany ka samy tsy misy te hiseho ho ratsy ny rehetra. Tsy mahagaga raha manao sarotava ny olona ety amin’izao tontolo izao fa ny zava-misy dia ireo milaza mahalala an’Andriamanitra na antsoina hoe kristiana mihitsy no manao sarotava sy manana endrika roa, izany hoe iray hafa, toa fatratra sy lavorary izay hitan’ny fiaraha-monina, ary ny iray afenina sy saronana ka tsy misy mahita afatsy ireo olona akaiky sy ny Tompo mazava ho azy. Read more »

FIVORIANA SY FAMPIANARANA : Alahady maraina @ 9 ora eo analanelan’ny « Ecole Française Ambohibao » sy ny « Collège Les bambinos », vavahady gris
FIVORIANA SY FAMPIANARANA : Alahady maraina @ 9 ora eo analanelan’ny « Ecole Française Ambohibao » sy ny « Collège Les bambinos », vavahady gris