Fandaharana Miomana amin’ny MaTv

Fandaharana Miomana arahinao isaky ny alahady maraina amin’ny 8ora 15 mn sy ny alarobia amin’ny 11ora atoandro amin’ny fahitalavitra MaTv.

« Miomàna hihaona amin’Andriamanitra » Amosa 4: 12

Fort-Dauphin – Fitoriana ny filazantsaran’i Jesosy

Tantely Ratsimba sy ireo ekipa miara-miasa aminy dia ho avy eto FORT-DAUPHIN  hitory FILAZANTSARA ho antsika rehetra eto an-toerana ny 13 Desambra ka hatramin’ny 16 Desambra 2019

« Ho fantantrareo ny marina, ary ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo » Jaona 8 :32

Toliara-Fitoriana ny filazantsaran’i Jesosy

Tantely Ratsimba sy ireo ekipa miara-miasa aminy dia ho avy eto TOLIARA  hitory FILAZANTSARA ho antsika rehetra eto an-toerana ny 28 Novambra ka hatramin’ny 02 Desambra 2019

« Ho fantantrareo ny marina, ary ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo »

Jaona 8 :32

Toamasina – Fitoriana ny filazantsaran’i Jesosy

Fitoriana sy fizarana ny filazantsaran’i JESOSY eto TOAMASINA ny 30 sy 31 OKTOBRA ao amin’ny Salle des fêtes CEG Ratsimilaho eo ampitan’ny CPJF.

« Ho fantantrareo ny marina, ary ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo »  Jaona 8 :32

Itondy-Fitoriana ny filazantsaran’i Jesosy

« Ary tsy misy famonjena amin’ny hafa; fa tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra nomena any olona izay hahazoantsika famonjena »

Asan’ny Apostoly 4: 12

Tantely Ratsimba sy ireo ekipa miara-miasa aminy dia ho avy eto ITONDY  hitory FILAZANTSARA ho antsika rehetra eto an-toerana:

ny ZOMA 25 OKTOBRA TONTOLO ANDRO  sy ny ASABOTSY 26 OKTOBRA MARAINA.

Mandritra izany no ampahafantarana an’i JESOSY KRISTY ilay mpamonjy tokana afaka hitondra ny famonjena ho an’ny olondrehetra tsy ankanavaka.

Iresahana ny FIBEBAHANA izay lalantokana ahazoana ny fiainana mandrakizay sy ny FITSAHARANA dieny ety an-tany.

Tongava manatrika izany fa itondra fanovana goavana amin’ny fiainanao ny fahalalanao an’i JESOSY KRISTY

HISY FAMPIANARANA SY DINIKA MANOKANA RAHA MANGETAHETA IANAO

« Ho fantatrareo ny marina ary ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo » Joana 8: 32

Diego- Fitoriana ny filazantsaran’i Jesosy

Manoloana ireo fampianaran-diso izay mielipatrana, Tantely Ratsimba dia ho avy eto ANTSIRANANA hitory filazantsara ny:

ASABOTSY 19ALAHADY 20ALATSINAINY 21 OKTOBRA samy amin’ny 6 ora 30 hariva ao amin’ny tranon’ny fikambanan’ny mpiaramamaky baiboly ao GRAND PAVOIS ao DIEGO.

Fitoriana izay iresahana ny amin’ny:

  • Fibebahana
  • Ny fandresena ny fahotana sy ny fahazandratsy
  • Ny fiomanana amin’ny fiverenan’i JESOSY

 Asaina avokoa ny olondrehetra tsy ankanavaka

« Ho fantatrareo ny marina, ary ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo » Jaona 8: 32

Biby madio sy biby maloto hoe?

“Koa aza avela hisy hitsara anareo ny amin’ny fihinana, na ny fisotro, na ny andro firavoravoana, na ny voaloham-bolana, na ny Sabata”  Kolosiana 2:16 -17

Voalohany tokony fantatsika amin’ny izao andro ankehitriny izao fa ny famonjena dia avy amin’ny finoana an’i Jesosy Kristy irery ihany fa tsy avy amin’ny lalàna velively. Maro ny andinin-tSoratra Masina  milaza an’izany ao amin’ny Baiboly.

“Fa tsy lalàna, fa fahamarinana amin’ny finoana, no nahazoan’i Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao izy. » Romana 4:13

« Koa amin’izany dia ataontsika fa finoana no anamarinana ny olona, fa tsy ny asan’ny lalàna. » Romana 3:28 Read more »

Maimaimpoana ny Famonjena

Efesiana 1 : 3-7  3 Isaorana anie Andriamanitra, Rain’ i Jesosy Kristy Tompontsika, Izay nitahy antsika tao amin’ i Kristy amin’ ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra,4 araka ny nifidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenan’ izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika,5 rehefa notendreny rahateo amin’ ny fitiavana isika mba ho Azy [Na: amin’ ny fitiavana, rehefa notendreny rahateo ho Azy isika] amin’ ny fananganan-anaka amin’ ny alalan’ i Jesosy Kristy, araka izay ankasitrahan’ ny fony,6 ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany, izay nanasoavany antsika maimaimpoana ao amin’ ny Malala.7 Izy no ananantsika fanavotana amin’ ny ràny, dia ny famelana ny fahadisoantsika, araka ny haren’ ny fahasoavany

Read more »

FIVORIANA SY FAMPIANARANA : Alahady maraina @ 9 ora eo analanelan’ny « Ecole Française Ambohibao » sy ny « Collège Les bambinos », vavahady gris
FIVORIANA SY FAMPIANARANA : Alahady maraina @ 9 ora eo analanelan’ny « Ecole Française Ambohibao » sy ny « Collège Les bambinos », vavahady gris