Fampianarana sy Fitoriana Filazantsara

Faly manasa anao hanatrika ny:

FAMPIANARANA SY FITORIANA FILAZANTSARA

« Katsaho ny zavatra any ambony, any amin’izay itoeran’i Kristy, saino ny zavatra any ambony fa tsy ny ety an-tany »

Kolosiana 3: 1-2

Atao ny Alahady 12 Desambra 2021 – Ao amin’ny PK 00 Soarano

Manomboka amin’ny 09 maraina sy amin’ny 02 ora tolakandro

Mpitoriteny: Pst Tantely RATSIMBA

« Ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo » Jaona 8:32

TSY MISY RAKITRA – TSY MISY FANENTANANA ARA-BOLA

NY TONTOLON’NY MOZIKA

Ho antsika TANORA

Manasa anao ho avy  ny Asabotsy 27 Novambra 2021 izao amin’ny 2ora Tolakandro.

Toerana: Villa Manome ny Soa Ambohibao  (làlana mankany amin’ny Bianco)

Inona ary ny Sitrapon’Andriamanitra?

  • Avy aiza ny loharano nipoiran’ireo mozika isankarazany henoitsika ankehitriny?
  • Inona avy no mety fiantraikan’ny mozika amin’ny fitondrantenantsika tanora?
  • Ahoana ny ahafantarana ny aingampanahy avy amin’i Jesosy sy ny tsy avy Aminy?

 

Omano dieny izao ny fotoananao

12 DESAMBRA 2021

Ao amin’ny GARE Soarano – PK 0 

Manomboka amin’ny 09 ora maraina sy amin’ny 04 ora tolakandro.

Omano ihany koa ny fianakaviana  sy ny namana ary ireo manodidina rehetra.

Araho tsy tapaka ny site. Ho hitanao eto tsy ho ela ny andinindininy rehetra.

Fandaharana Miomana amin’ny MaTv

Fandaharana Miomana arahinao isaky ny alahady maraina amin’ny 8ora 15 mn sy ny alarobia amin’ny 11ora atoandro amin’ny fahitalavitra MaTv.

« Miomàna hihaona amin’Andriamanitra » Amosa 4: 12

Biby madio sy biby maloto hoe?

“Koa aza avela hisy hitsara anareo ny amin’ny fihinana, na ny fisotro, na ny andro firavoravoana, na ny voaloham-bolana, na ny Sabata”  Kolosiana 2:16 -17

Voalohany tokony fantatsika amin’ny izao andro ankehitriny izao fa ny famonjena dia avy amin’ny finoana an’i Jesosy Kristy irery ihany fa tsy avy amin’ny lalàna velively. Maro ny andinin-tSoratra Masina  milaza an’izany ao amin’ny Baiboly.

“Fa tsy lalàna, fa fahamarinana amin’ny finoana, no nahazoan’i Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao izy. » Romana 4:13

« Koa amin’izany dia ataontsika fa finoana no anamarinana ny olona, fa tsy ny asan’ny lalàna. » Romana 3:28 Read more »

Maimaimpoana ny Famonjena

Efesiana 1 : 3-7  3 Isaorana anie Andriamanitra, Rain’ i Jesosy Kristy Tompontsika, Izay nitahy antsika tao amin’ i Kristy amin’ ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra,4 araka ny nifidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenan’ izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika,5 rehefa notendreny rahateo amin’ ny fitiavana isika mba ho Azy [Na: amin’ ny fitiavana, rehefa notendreny rahateo ho Azy isika] amin’ ny fananganan-anaka amin’ ny alalan’ i Jesosy Kristy, araka izay ankasitrahan’ ny fony,6 ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany, izay nanasoavany antsika maimaimpoana ao amin’ ny Malala.7 Izy no ananantsika fanavotana amin’ ny ràny, dia ny famelana ny fahadisoantsika, araka ny haren’ ny fahasoavany

Read more »

Ampy ho anao ny fahasoavako (2 Kor 12 :9)

Fampaherezana manoloana ny ady sy ny fitsapàna, fizahan-toetra izay TSY MAINTSY lalovana. Aza gaga raha iharan’ny fizahan-toetra mahamay raha tsy maintsy hisy izany: 1Petera 4/12 : « Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapan-toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjo anareo izany ». 1Petera 1 :6 : « Izany no iravoravoanareo, na dia ampalahelovina vetivety ankehitriny amin’ ny fakam-panahy maro samy hafa aza hianareo, raha tsy maintsy hisy izany » .Isaia 55 :8-9 : « Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, Ary ny làlanareo kosa tsy mba làlako, hoy Jehovah.9 Fa tahaka ny hahavon’ ny lanitra noho ny tany no hahavon’ ny làlako noho ny làlanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo». Tsy hoe milamina foana rehefa ao amin’ny Tompo. Misy fanefena, fanamboarana, famolavolana mba hitovy amin’i Jesosy isika, mba hitovy endrika Aminy (Rom 8/29), mba ho voaforona ao aminareo Kristy (Gal 4/12), mba ho lehilahy lehibe, mahatratra ny ohatry ny halehiben’ ny fahafenoan’ i Kristy (Efe 4/13). Read more »