Fandaharana Miomana amin’ny fma Tv

Fandaharana Miomana arahinao isaky ny alahady maraina amin’ny 5ora 30 mn  ka hatramin’ny 6ora ao  amin’ny fahitalavitra fma Tv Tamatave.

« Miomàna hihaona amin’Andriamanitra » Amosa 4: 12

Fandaharana Miomana amin’ny MaTv

Fandaharana Miomana arahinao isaky ny alahady maraina amin’ny 8ora 15 mn sy ny alarobia amin’ny 11ora atoandro amin’ny fahitalavitra MaTv.

« Miomàna hihaona amin’Andriamanitra » Amosa 4: 12

Fort-Dauphin – Fitoriana ny filazantsaran’i Jesosy

Tantely Ratsimba sy ireo ekipa miara-miasa aminy dia ho avy eto FORT-DAUPHIN  hitory FILAZANTSARA ho antsika rehetra eto an-toerana ny 13 Desambra ka hatramin’ny 16 Desambra 2019

« Ho fantantrareo ny marina, ary ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo » Jaona 8 :32

Toliara-Fitoriana ny filazantsaran’i Jesosy

Tantely Ratsimba sy ireo ekipa miara-miasa aminy dia ho avy eto TOLIARA  hitory FILAZANTSARA ho antsika rehetra eto an-toerana ny 28 Novambra ka hatramin’ny 02 Desambra 2019

« Ho fantantrareo ny marina, ary ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo »

Jaona 8 :32

Toamasina – Fitoriana ny filazantsaran’i Jesosy

Fitoriana ny filazantsaran’i JESOSY eto TOAMASINA ny 16 sy 17 NOVAMBRA ao amin’ny DREN na CAPRE.

« Ho fantantrareo ny marina, ary ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo »  Jaona 8 :32

Biby madio sy biby maloto hoe?

“Koa aza avela hisy hitsara anareo ny amin’ny fihinana, na ny fisotro, na ny andro firavoravoana, na ny voaloham-bolana, na ny Sabata”  Kolosiana 2:16 -17

Voalohany tokony fantatsika amin’ny izao andro ankehitriny izao fa ny famonjena dia avy amin’ny finoana an’i Jesosy Kristy irery ihany fa tsy avy amin’ny lalàna velively. Maro ny andinin-tSoratra Masina  milaza an’izany ao amin’ny Baiboly.

“Fa tsy lalàna, fa fahamarinana amin’ny finoana, no nahazoan’i Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao izy. » Romana 4:13

« Koa amin’izany dia ataontsika fa finoana no anamarinana ny olona, fa tsy ny asan’ny lalàna. » Romana 3:28 Read more »

Maimaimpoana ny Famonjena

Efesiana 1 : 3-7  3 Isaorana anie Andriamanitra, Rain’ i Jesosy Kristy Tompontsika, Izay nitahy antsika tao amin’ i Kristy amin’ ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra,4 araka ny nifidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenan’ izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika,5 rehefa notendreny rahateo amin’ ny fitiavana isika mba ho Azy [Na: amin’ ny fitiavana, rehefa notendreny rahateo ho Azy isika] amin’ ny fananganan-anaka amin’ ny alalan’ i Jesosy Kristy, araka izay ankasitrahan’ ny fony,6 ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany, izay nanasoavany antsika maimaimpoana ao amin’ ny Malala.7 Izy no ananantsika fanavotana amin’ ny ràny, dia ny famelana ny fahadisoantsika, araka ny haren’ ny fahasoavany

Read more »

FIVORIANA SY FAMPIANARANA : Alahady maraina @ 9 ora eo analanelan’ny « Ecole Française Ambohibao » sy ny « Collège Les bambinos », vavahady gris
FIVORIANA SY FAMPIANARANA : Alahady maraina @ 9 ora eo analanelan’ny « Ecole Française Ambohibao » sy ny « Collège Les bambinos », vavahady gris